Важно известување – УЈП

Важно известување – УЈП

Укажуваме на договорните органи (економските оператори), при спроведување на поедноставена отворена постапка да определуваат разумен рок во кој економскиот оператор чија понуда е оценета за најповолна ќе треба да ја достави документацијата за утврдување на способност, и истиот да изнесува најмалку 5 дена.

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА НАЧИНОТ НА РАБОТА НА БЈН

Во согласност со препораките и заклучоците на Владата на Република Северна Македонија за преземање на мерки за превенција и спречување на корона вирусот, Бирото за јавни набавки во рамки на своите можности ќе го прилагоди своето работење кон електронско постапување по предметите и мислењата

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЕДУКАЦИЈА

Имајќи ги предвид препораките и заклучоците на Владата на Република Северна Македонија за преземање на мерки за превенција и спречување на корона вирусот, Бирото за јавни набавки планираните обуки и испити за месец март ГИ ОТКАЖА. За термините во кои се презакажани ќе добиете навремено известување.

ПРЕГОВАРАЊЕ ЗА ПОСТАПКИ ПОВРЗАНИ СО ЕПИДЕМИЈАТА ОД COVID-19 ВИРУСОТ

Набавките во постапка со преговарање без објавување оглас од причини од крајна итност, кои се диркетно поврзани со епидемијата од COVID-19 вирусот можат да ги реализираат без претходно да бараат мислење од Бирото за јавни набавки.

Мислење Дирекција за заштита на лични податоци

Бирото за јавни набавки писмено се обрати до Дирекцијата за заштита на личните податоци со цел да ги информира ЕО и ДО кои податоци се сметаат за лични податоци и на кој начин да се заштитат личните податоци на вработените/ангажирани лица.