• Отворени врати
  • Едукација
  • Законска регулатива
  • Корисничка поддршка
  • ЕСЈН

Простете, овој напис е достапен само на English.

Новости

СЕ ПОЕДНОСТАВУВА И ПОЕВТИНУВА УЧЕСТВОТО НА КОМПАНИИТЕ ВО ПОСТАПКИТЕ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

Бирото за јавни набавки и Централниот регистар на Република Македонија денес овозможија нова услуга преку Електронскиот систем за јавни набавки (ЕСЈН), која на компаниите ќе им заштеди време и средства. Проектот „Тендерско досие”, кој двете институции го реализираа во изминатиот период и е дел од програмата на Владата на Република Македонија 2014-2018 година, им овозможува [...]

Изработени нов Прирачник за јавни набавки и Брошури за договорни органи

Почитувани, Бирото за јавни набавки изработи нов Прирачник за јавни набавки во кој се содржани и последните измени и дополнувања на Законот за јавните набавки. Истовремено, со цел да се олесни работата на договорните органи, Бирото изработи повеќе брошури со кои се уредуваат посебни фази од спроведувањето на постапките за доделување на договори за јавни [...]

Изјава за непостоење судир на интереси

Почитувани, Државната комисија за спречување на корупцијата во рамки на активностите од Акцискиот план за спроведување на Стратешките приоритети на БЈН за натамошен развој на системот на јавните набавки 2014 – 2018 година, изработи Образец на Изјавата за непостоење судир на интереси, кој договорните органи треба да го користат при спроведувањето на постапките за доделување [...]

Ден на отворени врати – март 2016 година

Ден на отворени врати за договорни органи Почитувани посетители, Во текот на 2014 и 2015 година, Бирото за јавни набавки организираше неколку термини на „Ден на отворени врати“. Со оглед на позитивните реакции од непосредната размена на мислења, знаења и одговори на Ваши прашања од страна на нашите вработени, Бирото одлучи да продолжи со истата [...]

Сите новости ....