Подзаконски акти од законот за јавни набавки од областа на одбраната и безбедноста

Правилник за формата и содржината на образецот на извештајот од спроведената постапка за јавна набавка во областа на одбраната и безбедноста

Правилник за формата и содржината на образецот на извештајот од спроведената постапка за јавна набавка во областа на одбраната и безбедноста

(“Службен весник на Република Северна Македонија” бр.104/20)

Правилник за формата и содржината на огласите и известувањата за набавки од областа на одбраната и безбедноста

Правилник за формата и содржината на огласите и известувањата за набавки од областа на одбраната и безбедноста

(“Службен весник на Република Северна Македонија” бр.101/20)

Oдлука за утврдување на листата на стоки во одбраната и безбедноста

Oдлука за утврдување на листата на стоки во одбраната и безбедноста за кои се применува законот за јавните набавки во областа на одбраната и безбедноста

Одлука за утврдување на индикативен список на договорни органи од областа на одбраната и безбедноста

Одлука за утврдување на индикативен список на договорни органи од областа на одбраната и безбедноста

Уредба за начинот на доделување на договори за набавки на Владата на Република Северна Македонија со влади на странски држави

Уредба за начинот на доделување на договори за набавки на Владата на Република Северна Македонија со влади на странски држави