Подзаконски акти од законот за јавни набавки од областа на одбраната и безбедноста

Oдлука за утврдување на листата на стоки во одбраната и безбедноста

Oдлука за утврдување на листата на стоки во одбраната и безбедноста за кои се применува законот за јавните набавки во областа на одбраната и безбедноста

Одлука за утврдување на индикативен список на договорни органи од областа на одбраната и безбедноста

Одлука за утврдување на индикативен список на договорни органи од областа на одбраната и безбедноста

Уредба за начинот на доделување на договори за набавки на Владата на Република Северна Македонија со влади на странски држави

Уредба за начинот на доделување на договори за набавки на Владата на Република Северна Македонија со влади на странски држави