ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

Уредба за престанување на важењето на Уредбата за услугите кои се предмет на договорите за јавни набавки на услуги

Уредба за престанување на важењето на Уредбата за услугите кои се предмет на договорите за јавни набавки на услуги

(“Службен весник на Република Северна Македонија” бр.86/19)

Правилник за начинот на водење евиденција на постапките за јавни набавки, како и содржината на евидентната книга

Правилник за начинот на водење евиденција на постапките за јавни набавки, како и содржината на евидентната книга

(“Службен весник на Република Северна Македонија” бр.64/19)

Правилник за формата, содржината како и начинот на изготвување на годишниот план за јавни набавки

Правилник за формата, содржината како и начинот на изготвување на годишниот план за јавни набавки

Годишен план за јавни набавки

(“Службен весник на Република Северна Македонија” бр.64/19)

Тарифник за висината на надоместоците за користење на Електронскиот систем за јавни набавки

Тарифник за висината на надоместоците за користење на Електронскиот систем за јавни набавки

(“Службен весник на Република Северна Македонија” бр.64/19)

Правилник за програмата за едукација, планирањето, начинот на спроведување на едукацијата и испитот, начинот на издавање и продолжување на важноста на потврдата за положен испит за лице за јавни набавки

Правилник за програмата за едукација, планирањето, начинот на спроведување на едукацијата и испитот, начинот на издавање и продолжување на важноста на потврдата за положен испит за лице за јавни набавки

(“Службен весник на Република Северна Македонија” бр.64/19)

Правилник за формата и содржината на барањето на мислење за спроведување на постапка со преговарање без објавување на оглас

Правилник за формата и содржината на барањето на мислење за спроведување на постапка со преговарање без објавување на оглас

Барање на мислење за спроведување на постапка со преговарање без објавување на оглас

(“Службен весник на Република Северна Македонија” бр.64/19)

Правилник за начинот на избор на постапките за јавни набавки кои ќе бидат предмет на управна контрола, како и за начинот на вршење управна контрола

Правилник за начинот на избор на постапките за јавни набавки кои ќе бидат предмет на управна контрола, како и за начинот на вршење управна контрола

(“Службен весник на Република Северна Македонија” бр.64/19)