ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

Правилник за начинот на пополнување, како и формата и содржината на образецот на извештајот од спроведената постапка

Правилник за начинот на пополнување, како и формата и содржината на образецот на извештајот од спроведената постапка (“Службен весник на Република Северна Македонија” бр.225/19)

Извештај од спроведена постапка

Read moreПравилник за начинот на пополнување, како и формата и содржината на образецот на извештајот од спроведената постапка

Правилник за формата и содржината на записникот од отворањето на понудите

Правилник за формата и содржината на записникот од отворањето на понудите (“Службен весник на Република Северна Македонија” бр.225/19)

Записник од отворање на понуди

Read moreПравилник за формата и содржината на записникот од отворањето на понудите

Правилник за начинот на исправка на аритметичка грешка во фазата на евалауација на понудите

Правилник за начинот на исправка на аритметичка грешка во фазата на евалауација на понудите (“Службен весник на Република Северна Македонија” бр.225/19)

Уредба за престанување на важењето на Уредбата за услугите кои се предмет на договорите за јавни набавки на услуги

Уредба за престанување на важењето на Уредбата за услугите кои се предмет на договорите за јавни набавки на услуги

(“Службен весник на Република Северна Македонија” бр.86/19)

Правилник за начинот на водење евиденција на постапките за јавни набавки, како и содржината на евидентната книга

Правилник за начинот на водење евиденција на постапките за јавни набавки, како и содржината на евидентната книга

(“Службен весник на Република Северна Македонија” бр.64/19)

Правилник за формата, содржината како и начинот на изготвување на годишниот план за јавни набавки

Правилник за формата, содржината како и начинот на изготвување на годишниот план за јавни набавки

Годишен план за јавни набавки

(“Службен весник на Република Северна Македонија” бр.64/19)

Тарифник за висината на надоместоците за користење на Електронскиот систем за јавни набавки

Тарифник за висината на надоместоците за користење на Електронскиот систем за јавни набавки

(“Службен весник на Република Северна Македонија” бр.64/19)

Правилник за програмата за едукација, планирањето, начинот на спроведување на едукацијата и испитот, начинот на издавање и продолжување на важноста на потврдата за положен испит за лице за јавни набавки

Правилник за програмата за едукација, планирањето, начинот на спроведување на едукацијата и испитот, начинот на издавање и продолжување на важноста на потврдата за положен испит за лице за јавни набавки

(“Службен весник на Република Северна Македонија” бр.64/19)