Доделени потврдите за обучувачи по јавни набавки

Доделени потврдите за обучувачи по јавни набавки