Доделени потврдите за положен испит за обучувач

Доделени потврдите за положен испит за обучувач