ГОДИШЕН ПЛАН

Согласно член 75 став 3 од Законот за јавни набавки (“Службен весник на Република Македонија” бр.24/19) Бирото за јавни набавки го има објавено годишниот план за јавни набавки како и сите измени и дополнувања на планот на Електронскиот систем за јавни набавки.

План за јавни набавки за 2019 година