Мислење Дирекција за заштита на лични податоци

Мислење Дирекција за заштита на лични податоци

Бирото за јавни набавки писмено се обрати до Дирекцијата за заштита на личните податоци со цел да ги информира економските оператори и договорните органи кои податоци се сметаат за лични податоци и на кој начин да се заштитат личните податоци на вработените/ангажирани лица доколку истите се бараат за утврдување на нивната способност или како критериум за евалауција на понудите.

Мислење на Дирекцијата за заштита на личните податоци.