Објавени се одлуките за избор на кандидати по пат на интерен оглас

Објавени се одлуките за избор на кандидати по пат на интерен оглас

Бирото за јавни набавки ги објави одлуките за избор на кандидати по пат на интерен оглас број 01/2019 за пополнување на следните работни места со унапредување:

  • Советник за изготвување на програма за едукација, во Одделение за обуки
  • Советник за анализа на податоци, во Одделение за анализа на системот за јавни набавки
  • Советник за унапредување и развој на електронскиот систем за јавни набавки
  • Советник за поддршка на информатичко-компјутерска техника,во Одделение за управување со ЕСЈН и грижа за корисници
  • Помлад соработник за пресметка на плата
  • Самостоен референт за водење на месечна евиденција

Работно место број 1

Работно место број 2

Работно место број 3

Работно место број 4

Работно место број 5

Работно место број 6