Записник од 40 седница на Влада на РСМ

Записник од 40 седница на Влада на РСМ

Владата во верска со мерките за рационализација на постапките за јавни набавки поради последиците од епидемијата со коронавирус – COVID-19, согласно Заклучокот од Триесет и третата седницана Владата одржана на 2 април 2020 година донесе повеќе заклучоци.

Записник од 40 седница на Влада на РСМ