Konferenca përfundimtare e projektit të binjakëzimit (dhjetor 2012 – Shkup)

Konferenca përfundimtare e projektit të binjakëzimit (dhjetor 2012 – Shkup)