Konferenca përfundimtare e projektit të binjakëzimit (dhjetor 2012 – Shkup)

Konferenca përfundimtare e projektit të binjakëzimit (dhjetor 2012 – Shkup)

Завршна конференција на твининг проектот (декември 2012 – Скопје)