Shpërndarja e çertifikatave për trajnues për prokurim publik

Shpërndarja e çertifikatave për trajnues për prokurim publik

Доделување на потврди за обучувачи за јавни набавки