10 април 2008   Ефикасни јавни набавки

Почетен датум:
10 април 2008
Краен датум:
10 април 2008
Локација:
Битола
Тип на обука:
Семинар
Статус:
Планирана
Учесници:
Пријавувањето на учесниците за обуката го прават самите договорни органи и економски оператори на линкот наведен за пријава за обука во главното мени

04 април 2008   Ефикасни јавни набавки

Почетен датум:
04 април 2008
Краен датум:
04 април 2008
Локација:
Штип
Тип на обука:
Семинар
Статус:
Планирана
Учесници:
Пријавувањето на учесниците за обуката го прават самите договорни органи и економски оператори на линкот наведен за пријава за обука во главното мени

03 април 2008   Ефикасни јавни набавки

Почетен датум:
03 април 2008
Краен датум:
03 април 2008
Локација:
Струмица
Тип на обука:
Семинар
Статус:
Планирана
Учесници:
Пријавувањето на учесниците за обуката го прават самите договорни органи и економски оператори на линкот наведен за пријава за обука во главното мени

26 март 2008   Ефикасни јавни набавки

Почетен датум:
26 март 2008
Краен датум:
26 март 2008
Локација:
Скопје, Фонд за магистрални и регионални патишта
Тип на обука:
Семинар
Статус:
Планирана
Учесници:
Пријавувањето на учесниците за обуката го прават самите договорни органи и економски оператори на линкот наведен за пријава за обука во главното мени

19 март 2008   Ефикасни јавни набавки

Почетен датум:
19 март 2008
Краен датум:
19 март 2008
Локација:
Скопје, Фонд за магистрални и регионални патишта
Тип на обука:
Семинар
Статус:
Планирана
Учесници:
Пријавувањето на учесниците за обуката го прават самите договорни органи и економски оператори на линкот наведен за пријава за обука во главното мени

11 март 2008   Ефикасни јавни набавки

Почетен датум:
11 март 2008
Краен датум:
11 март 2008
Локација:
Скопје, Фонд за магистрални и регионални патишта
Тип на обука:
Семинар
Статус:
Планирана
Учесници:
Пријавувањето на учесниците за обуката го прават самите договорни органи и економски оператори на линкот наведен за пријава за обука во главното мени

26 февруари 2008   Електронски систем за јавни набавки – ЕСЈН

Почетен датум:
26 февруари 2008
Краен датум:
27 февруари 2008
Тип на обука:
Работилница
Статус:
Планирана
Учесници:
Сите заинтересирани економски оператори (по еден претставник) можат да го пријават своето учество во проектот е-Влада, на следната е-маил адреса elena@egov.org.mk најдоцна до 18 февруари 2008 година.

11 февруари 2008   Ефективни јавни набавки

Почетен датум:
11 февруари 2008
Краен датум:
14 февруари 2008
Локација:
Скопје, хотел Карпош
Тип на обука:
Работилница
Статус:
Планирана
Учесници:
Изборот на учесниците на обуките беше направен врз основа на поднесените пријави кои беа доделувани на присутните претставници на договорните органи на презентацијата на новиот Закон за јавните набавки што се одржа во хотел Александар Палас во Скопје на 3 декември 2007 година како и пријавите поднесени во електронска форма преку веб сајтот на проектот е-влада.

18 јануари 2006   Семинар – Форум 16

Почетен датум:
18 јануари 2006
Краен датум:
18 јануари 2006
Локација:
Best Western Хотел, Скопје
Тип на обука:
Работилница
Статус:
Завршена
Учесници:
15 учесници од Антикорупциска Комисија, Комисија за жалби при јавни набавки, Траспарентност Македонија, Јавен правобранител
Тренер:
Oliver Hattig
Локален тренер:
Анета Мострова Данева, Лидија Наумовска, Рита Глигоријевска, Александар Аргировски, Маре Богева-Мицовска, Марија Јованоска, Емил Јанчевски

17 јануари 2006   Семинар 15

Почетен датум:
17 јануари 2006
Краен датум:
17 јануари 2006
Локација:
Best Western
Тип на обука:
Работилница
Статус:
Завршена
Учесници:
17 учесници – државни ревизори
Тренер:
Oliver Hattig, Mike Burnett
Локален тренер:
Анета Мострова Данева, Лидија Наумовска, Рита Глигоријевска, Александар Аргировски, Маре Богева-Мицовска, Марија Јованоска, Емил Јанчевски

07 декември 2005   Семинар 14

Почетен датум:
07 декември 2005
Краен датум:
08 декември 2005
Локација:
Best Western
Тип на обука:
Семинар
Статус:
Завршена
Учесници:
19 учесници од различни институции од централно и локално ниво
Тренер:
Oliver Hattig
Локален тренер:
Емил Јанчевски, Рита Глигоријевска, Марија Јовановска

22 ноември 2005   Семинар 13

Почетен датум:
22 ноември 2005
Краен датум:
23 ноември 2005
Локација:
Best Western Хотел, Скопје
Тип на обука:
Семинар
Статус:
Завршена
Учесници:
18 учесници – Централна администација
Тренер:
Oliver Hattig
Локален тренер:
Маре Богева Мицовска, Марија Јовановска, Лидија Наумовска

13 октомври 2005   Семинар 12

Почетен датум:
13 октомври 2005
Краен датум:
14 октомври 2005
Локација:
Best Western Хотел, Скопје
Тип на обука:
Семинар
Статус:
Завршена
Учесници:
20 учесници од јавни комунални претпријатија на локално ниво
Тренер:
Oliver Hatig
Локален тренер:
Пламенка Поповска Македонска, Злате Манев, Виолета Јанева

10 октомври 2005   Семинар 11

Почетен датум:
10 октомври 2005
Краен датум:
11 октомври 2005
Локација:
Best Western Хотел, Скопје
Тип на обука:
Семинар
Статус:
Завршена
Учесници:
20 учесници од судската администрација
Тренер:
Oliver Hatig
Локален тренер:
Рита Глигоријевска, Живко Темелковски, Виолета Јанева

14 септември 2005   Семинар 10

Почетен датум:
14 септември 2005
Краен датум:
15 септември 2005
Локација:
Best Western Хотел, Скопје
Тип на обука:
Семинар
Статус:
Завршена
Учесници:
19 учесници – Централна администрација
Тренер:
Torbjoern Borg
Локален тренер:
Александар Аргировски, Емил Јанчевски, Даниела Трајановска, Митра Ангелова

12 септември 2005   Семинар 9

Почетен датум:
12 септември 2005
Краен датум:
13 септември 2005
Локација:
Best Western
Тип на обука:
Семинар
Статус:
Завршена
Учесници:
20 учесници од Јавни претпријатија на централно ниво и Скопје
Тренер:
Torbjoern Borg
Локален тренер:
Љубомир Јорданов, Злате Манев, Маре Богева Мицовска, Александар Аргировски

08 септември 2005   Семинар 8

Почетен датум:
08 септември 2005
Краен датум:
09 септември 2005
Локација:
Best Western Хотел, Скопје
Тип на обука:
Семинар
Статус:
Завршена
Учесници:
20 учесници од централната власт
Тренер:
Torbjoern Borg
Локален тренер:
Верица Стојковиќ, Елизабета Станкоска, Ана Манчевска, Емил Јанчевски

06 септември 2005   Семинар 7

Почетен датум:
06 септември 2005
Краен датум:
07 септември 2005
Локација:
Best Western
Тип на обука:
Семинар
Статус:
Завршена
Учесници:
20 учесници од државна и внатрешна ревизија
Тренер:
Mike Burnett
Локален тренер:
Љубомир Јорданов, Пламенка Македонска Поповска, Александар Аргировски

05 јули 2005   Семинар 6

Почетен датум:
05 јули 2005
Краен датум:
06 јули 2005
Локација:
Best Western
Тип на обука:
Семинар
Статус:
Завршена
Учесници:
До 20 учесници – Централна администрација
Тренер:
Martin Oder
Локален тренер:
Рита Глигоријевска, Маре Богева-Мицовска, Емил Јанчевски, Александар Аргировски, Марија Попова-Јовановска
Краток опис на обуката:
Проект „Биро за јавни набавки„

03 јули 2005   Семинар 5

Почетен датум:
03 јули 2005
Краен датум:
04 јули 2005
Локација:
Best Western
Тип на обука:
Семинар
Статус:
Завршена
Учесници:
До 20 учесници – приоритет Локална самоуправа
Тренер:
Martin Oder
Локален тренер:
Рита Глигоријевска, Маре Богева-Мицовска, Емил Јанчевски, Александар Аргировски, Марија Попова-Јовановска
Краток опис на обуката:
Проект „Биро за јавни набавки„

22 јуни 2005   Семинар 4

Почетен датум:
22 јуни 2005
Краен датум:
23 јуни 2005
Локација:
Best Western
Тип на обука:
Семинар
Статус:
Завршена
Учесници:
До 20 учесници – приоритет Јавни установи
Тренер:
Violeta Simonescu
Локален тренер:
Рита Глигоријевска, Маре Богева-Мицовска, Емил Јанчевски, Александар Аргировски, Марија Попова-Јовановска
Краток опис на обуката:
Проект „Биро за јавни набавки„

20 јуни 2005   Семинар 3

Почетен датум:
20 јуни 2005
Краен датум:
21 јуни 2005
Локација:
Best Western
Тип на обука:
Семинар
Статус:
Завршена
Учесници:
До 20 учесници – приоритет Министерство за одбрана
Тренер:
Violeta Simonescu
Локален тренер:
Рита Глигоријевска, Маре Богева-Мицовска, Емил Јанчевски, Александар Аргировски, Марија Попова-Јовановска
Краток опис на обуката:
Проект „Биро за јавни набавки„

01 јуни 2005   Семинар 2

Почетен датум:
01 јуни 2005
Краен датум:
02 јуни 2005
Локација:
Best Western
Тип на обука:
Семинар
Статус:
Завршена
Учесници:
До 20 учесници – приоритет здравство
Тренер:
Gareth L. Jones
Локален тренер:
Рита Глигоријевска, Маре Богева-Мицовска, Емил Јанчевски, Александар Аргировски, Марија Попова-Јовановска
Краток опис на обуката:
Проект „Биро за јавни набавки„

29 мај 2005   Семинар 1

Почетен датум:
29 мај 2005
Краен датум:
30 мај 2005
Локација:
Best Western
Тип на обука:
Семинар
Статус:
Завршена
Учесници:
До 20 учесници – приоритет здравство
Тренер:
Gareth L. Jones
Локален тренер:
Рита Глигоријевска, Маре Богева-Мицовска, Емил Јанчевски, Александар Аргировски, Марија Попова-Јовановска
Краток опис на обуката:
Проект „Биро за јавни набавки„