Одлука по јавен оглас 01/2023

Јавен оглас бр.01/2023 за вработување на 1 (едно) лице на определено време за работното место соработник за нормативно-правни прашања во врска со електронските постапки, Сектор за следење на системот за јавните набавки, управување со ЕСЈН и развој на електронски алатки. Одлука по јавен оглас 01/2023

Препораки и укажувања за користењето претходно искуство на економскиот оператор како елемент на критериумот квалитет

Согласно член 45 од Законот за јавните набавки, Бирото за јавни набавки го следи и анализира спроведувањето на законот и другите прописи за јавни набавки. Во оваа смисла, увидено е дека неретко договорните органи во практика, го дефинираат критериумот за избор на најповолна понуда на начин што квалитетот или подкритериумите во критериумот квалитет, ги оценуваат … Read more

Препораки и укажувања за користење е-Аукција

Бирото за јавни набавки, согласно своите надлежности кои произлегуваат од член 45 од Законот за јавните набавки, го следи и анализира спроведувањето на овој закон и другите прописи за јавни набавки, функционирањето на системот на јавните набавки и иницира промени за подобрување на системот на јавните набавки, а за констатираните неправилности ги информира договорните органи … Read more

Одлука по интерен оглас 05/2022

Интерен оглас бр. 05/2022 за унапредување на административен службеник – Помошник раководител на сектор за правни и административни работи – 1 извршител Одлука за избор на кандидат по интерен оглас бр.05/2022

Објавен нов прирачник за истражување и анализа на пазарот за јавни набавки

Бирото за јавни набавки, Секторот за нормативна дејност, едукација и меѓународни односи изготви нов прирачник за истражување и анализа на пазарот за јавни набавки. Прирачникот може да го превземете на следниот линк

Јавен оглас 01/2023

Јавен оглас бр.01/2023 за вработување на 1 (едно) лице на определено време за работното место соработник за нормативно-правни прашања во врска со електронските постапки, Одделение за анализа на системот за јавни набавки, Сектор за следење на системот за јавните набавки, управување со ЕСЈН и развој на електронски алатки Јавен оглас 01/2023

Објавен Годишен план за реализација на едукацијата за јавни набавки за 2023 година

Бирото за јавни набавки на својата веб страна го објави Годишниот план за реализација на едукацијата за јавни набавки за 2023 година. Сите заинтересирани лица, може да се пријават за учество на обуки, според наставните програми во определени термини за 2023 година.

Одлука по интерен оглас 01/2022

Интерен оглас бр. 01/2022 за унапредување на административен службеник – Виш соработник за плаќања на достасани обврски и наплата на побарувања, Одделение за финансиски прашања-1 извршител. Одлука за избор на кандидат по интерен оглас бр.01/2022

Интерен оглас 05/2022

Интерен оглас бр. 05/2022 за унапредување на административен службеник – Помошник раководител на сектор за правни и административни работи – 1 извршител Интерен оглас бр. 05/2022 за унапредување на административен службеник во Биро за јавни набавки Пријава за унапредување на административниот службеник по интерен оглас бр.05/2022