Стратегија за унапредување на системот на јавните набавки за периодот 2022-2026 година

Објавена е Стратегијата за унапредување на системот на јавните набавки во Република Северна Македонија за периодот 2022-2026 година и Акциски план за спроведување на мерките и активностите од стратегијата за 2022 година.

Read more

Стратегија за унапредување на системот на јавните набавки за периодот 2022-2026 година

Стратегија за унапредување на системот на јавните набавки во Република Северна Македонија за периодот 2022-2026 година

АКЦИСКИ ПЛАН ЗА 2022 ГОДИНА за спроведување на Стратегијата за унапредување на системот на јавните набавки во Република Северна Македонија за периодот 2022-2026 година

ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА НАЦИОНАЛЕН СОВЕТ ЗА ИНФОРМАЦИСКИ И КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ

Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 22 февруари 2022 година, донесе Одлука за престанување на важењето на Одлуката за формирање на Национален совет за информациски и комуникациски технологии („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 200/19).

Read more

Обуки за економски оператори за новините на системот за јавни набавки во рамки на Твининг проектот „Зајакнување на функциите за буџетско планирање, извршување и внатрешна контрола“

Бирото за јавни набавки во рамки на Твининг проектот „Зајакнување на функциите за буџетско планирање, извршување и внатрешна контрола“(“Strengthening Budget Planning, Execution and Internal Control Functions”), организираше и одржа 2 еднодневни обуки за претставници од економските  оператори во периодот од 21.02.2022 – 22.02.2022 година.

Read more

Јавен оглас за вработување

Бирото за јавни набавки објави јавен оглас за вработување на 1 (едно) лице на определено време до 31.12.2022 година, за работно место Соработник за нормативно-правни прашања во врска со електронските постапки,  Одделение за анализа на системот за јавни набавки, Сектор за следење на системот за јавните набавки и управување со ЕСЈН.

Read more

Изготвени се нови модели на Технички спецификации

Почитувани посетители, Ве информираме дека на веб страницата на Бирото за јавни набавки објавен е модел на Технички спецификации за набавка на уреди за печатење, изработен од Стопанската комора за информатички и комуникациски технологии – МАСИТ, и модел на Технички спецификации за набавка на услуги за осигурување на имот, изготвен во соработка со Стопанската комора … Read more

Ажурирани модели за тендерска документација за набавка од мала вредност и поедноставена отворена постапка

Во рамки на реализација на мерките и активностите од Националната стратегија за спречување на корупцијата и судирот на интереси 2021-2025 година, а со цел да се зголеми институционалниот интегритет и транспарентноста во јавните набавки, Бирото за јавни набавки ги ажурираше моделите на тендерски документации.

Read more

Препораки за постапување на договорните органи при набавка на електрична енергија

Во врска со моменталната состојба на зголемување на цената на електрична енергија и дилемите на договорните органи на кој начин успешно да ги спроведат јавните набавки на електрична енергија во актуелниот момент, Бирото за јавни набавки во соработка со Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, го препорачува следново:

Read more