ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА Е-ПАЗАР НА ЕСЈН

Ве известуваме дека платформата за набавки од мала вредност- Е-пазар која е развиена од страна на Бирото за јавни набавки, со финансиска поддршка од Европската комисија, за електронско тргување помеѓу договорните органи во Република Северна Македонија и домашните и странски економски оператори е веќе поставена во продукција.

Read more

Објавена нова Изјава за сериозност на понуда

Почитувани посетители, во делот Модели –Тендерска документација објавена е нова Изјава за сериозност на понудата која договорните органи можат да ја земат во предвид при изготвувањето на тендерските документации кај постапките за јавна набавка од мала вредност и поедноставена отворена постапка.

Објавен годишниот извештај за 2020 година

Почитувани посетители, Ве информираме дека е објавен Годишниот извештај за активностите на Бирото за јавни набавки во остварувањето и функционирањето на системот на јавните набавки во 2020 година. Истиот може да го прегледате во делот Публикации – Годишни извештаи.

Мислење на КЗК

Комисијата утврдила дека поставување на условот „Дозвола за собирање и транспортирање на опасен отпад – медицински отпад“ и „Дозвола за вршење на дејност складирање, третман и/или преработка на отпад – медицински отпад“ издадена од Министрерството за животна средина и просторно планирање, во постапките за јавни набавки со предмет на набавка собирање, транспорт и уништување на медицински отпад кои ги распишуваат болниците, се ограничува конкуренцијата. На следниот линк може да го прочитате мислењето во целост.

Read more

Правилник за видовите на посебни услуги кои се предмет на договорите за јавни набавки на услуги во областа на одбраната и безбедноста

Правилник за видовите на посебни услуги кои се предмет на договорите за јавни набавки на услуги во областа на одбраната и безбедноста

(“Службен весник на Република Северна Македонија” бр.257/20)