Препораки за постапување на договорните органи при набавка на електрична енергија

Во врска со моменталната состојба на зголемување на цената на електрична енергија и дилемите на договорните органи на кој начин успешно да ги спроведат јавните набавки на електрична енергија во актуелниот момент, Бирото за јавни набавки во соработка со Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, го препорачува следново:

Read more

Изготвен е првиот модел на Технички спецификации

Почитувани посетители, Ве информираме дека на веб страницата на Бирото за јавни набавки објавен е модел на Технички спецификации за набавка на ИТ опрема, кој е изработен од Стопанската комора за информатички и комуникациски технологии – МАСИТ.

Read more

Модели на технички спецификации

Модел на технички спецификации за набавка на хигиенски средства

Целта на моделот на технички спецификации е да се олесни подготовката на технички спецификации за овој тип на набавка.

Овој модел на технички спецификации беше проследен и до стопанските комори во Република Северна Македонија.

Притоа, напоменуваме дека договорните органи можат, но не се должни да го користат моделот на технички спецификации. Доколку договорните органи го применуваат моделот на технички спецификации, истите, по сопствена процена и потреба, можат да прават измени и/или да спроведуваат технички дијалог со економските оператори согласно член 76 од Законот за јавните набавки.

Модел на технички спецификации за набавка на хигиенски средства

Модел на технички спецификации за услуги за чистење

Целта на моделот на технички спецификации е да се олесни подготовката на технички спецификации за овој тип на набавка.

Овој модел на технички спецификации беше проследен и до стопанските комори во Република Северна Македонија.

Притоа, напоменуваме дека договорните органи можат, но не се должни да го користат моделот на технички спецификации. Доколку договорните органи го применуваат моделот на технички спецификации, истите, по сопствена процена и потреба, можат да прават измени и/или да спроведуваат технички дијалог со економските оператори согласно член 76 од Законот за јавните набавки.

Модел на технички спецификации за услуги за чистење

Модел на технички спецификации за набавка на патнички возила

Целта на моделот на технички спецификации е да се олесни подготовката на технички спецификации за овој тип на набавка.

Овој модел на технички спецификации беше проследен и до стопанските комори во Република Северна Македонија.

Притоа, напоменуваме дека договорните органи можат, но не се должни да го користат моделот на технички спецификации. Доколку договорните органи го применуваат моделот на технички спецификации, истите, по сопствена процена и потреба, можат да прават измени и/или да спроведуваат технички дијалог со економските оператори согласно член 76 од Законот за јавните набавки.

Модел на технички спецификации за набавка на патнички возила

Модел на технички спецификации за одржување возила

Целта на моделот на технички спецификации е да се олесни подготовката на технички спецификации за овој тип на набавка.

Овој модел на технички спецификации беше проследен и до стопанските комори во Република Северна Македонија.

Притоа, напоменуваме дека договорните органи можат, но не се должни да го користат моделот на технички спецификации. Доколку договорните органи го применуваат моделот на технички спецификации, истите, по сопствена процена и потреба, можат да прават измени и/или да спроведуваат технички дијалог со економските оператори согласно член 76 од Законот за јавните набавки.

Модел на технички спецификации за одржување возила

Модел на технички спецификации за набавка на моторни бензини, дизел гориво и течен нафтен гас

Целта на моделот на технички спецификации е да се олесни подготовката на технички спецификации за овој тип на набавка.

Овој модел на технички спецификации беше проследен и до стопанските комори во Република Северна Македонија.

Притоа, напоменуваме дека договорните органи можат, но не се должни да го користат моделот на технички спецификации. Доколку договорните органи го применуваат моделот на технички спецификации, истите, по сопствена процена и потреба, можат да прават измени и/или да спроведуваат технички дијалог со економските оператори согласно член 76 од Законот за јавните набавки.

Модел на технички спецификации за набавка на моторни бензини, дизел гориво и течен нафтен гас

Модел на технички спецификации за набавка на лесно масло за горење

Целта на моделот на технички спецификации е да се олесни подготовката на технички спецификации за овој тип на набавка.

Овој модел на технички спецификации беше проследен и до стопанските комори во Република Северна Македонија.

Притоа, напоменуваме дека договорните органи можат, но не се должни да го користат моделот на технички спецификации. Доколку договорните органи го применуваат моделот на технички спецификации, истите, по сопствена процена и потреба, можат да прават измени и/или да спроведуваат технички дијалог со економските оператори согласно член 76 од Законот за јавните набавки.

Модел на технички спецификации за набавка на лесно масло за горење

Модел на технички спецификации за канцелариски материјали

Целта на моделот на технички спецификации е да се олесни подготовката на технички спецификации за овој тип на набавка.

Овој модел на технички спецификации беше проследен и до стопанските комори во Република Северна Македонија.

Притоа, напоменуваме дека договорните органи можат, но не се должни да го користат моделот на технички спецификации. Доколку договорните органи го применуваат моделот на технички спецификации, истите, по сопствена процена и потреба, можат да прават измени и/или да спроведуваат технички дијалог со економските оператори согласно член 76 од Законот за јавните набавки.

Модел на технички спецификации за канцелариски материјали

Модел на технички спецификации за возила

Целта на моделот на технички спецификации е да се олесни подготовката на технички спецификации за овој тип на набавка.

Овој модел на технички спецификации беше проследен и до стопанските комори во Република Северна Македонија.

Притоа, напоменуваме дека договорните органи можат, но не се должни да го користат моделот на технички спецификации. Доколку договорните органи го применуваат моделот на технички спецификации, истите, по сопствена процена и потреба, можат да прават измени и/или да спроведуваат технички дијалог со економските оператори согласно член 76 од Законот за јавните набавки.

Модел на технички спецификации за возила

Модел на технички спецификации за набавка на ИТ опрема

Овој модел на технички спецификации е изработен од Стопанската комора за информатички и комуникациски технологии – МАСИТ.

Целта на моделот на технички спецификации е да се олесни подготовката на технички спецификации за овој тип на набавка.

Притоа, напоменуваме дека договорните органи можат, но не се должни да го користат моделот на технички спецификации. Доколку договорните органи го применуваат моделот на технички спецификации, истите, по сопствена процена и потреба, можат да прават измени и/или да спроведуваат технички дијалог со економските оператори согласно член 76 од Законот за јавните набавки.

Модел на технички спецификации за ИТ опрема

Модел на технички спецификации за ИТ опрема

Модел на технички спецификации за набавка на уреди за печатење

Овој модел на технички спецификации е изработен од Стопанската комора за информатички и комуникациски технологии – МАСИТ.

Целта на моделот на технички спецификации е да се олесни подготовката на технички спецификации за овој тип на набавка.

Притоа, напоменуваме дека договорните органи можат, но не се должни да го користат моделот на технички спецификации. Доколку договорните органи го применуваат моделот на технички спецификации, истите, по сопствена процена и потреба, можат да прават измени и/или да спроведуваат технички дијалог со економските оператори согласно член 76 од Законот за јавните набавки.

Модел на технички спецификации кај уреди за печатење

Модел на технички спецификации кај уреди за печатење

Модел на технички спецификации за набавка на услуги за осигурување на имот

Овој модел на технички спецификации е изготвен во соработка со Стопанската комора на Северна Македонија. Целта на моделот на технички спецификации е да се олесни подготовката на технички спецификации за овој тип на набавка.

Притоа, напоменуваме дека договорните органи можат, но не се должни да го користат моделот на технички спецификации. Доколку договорните органи го применуваат моделот на технички спецификации, истите, по сопствена процена и потреба, можат да прават измени и/или да спроведуваат технички дијалог со економските оператори согласно член 76 од Законот за јавните набавки.

Модел на технички спецификации за набавка на услуги за осигурување на имот

Модел на технички спецификации за набавка на услуги за осигурување на имот

Read more

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА Е-ПАЗАР НА ЕСЈН

Ве известуваме дека платформата за набавки од мала вредност- Е-пазар која е развиена од страна на Бирото за јавни набавки, со финансиска поддршка од Европската комисија, за електронско тргување помеѓу договорните органи во Република Северна Македонија и домашните и странски економски оператори е веќе поставена во продукција.

Read more

Објавена нова Изјава за сериозност на понуда

Почитувани посетители, во делот Модели –Тендерска документација објавена е нова Изјава за сериозност на понудата која договорните органи можат да ја земат во предвид при изготвувањето на тендерските документации кај постапките за јавна набавка од мала вредност и поедноставена отворена постапка.

Објавен годишниот извештај за 2020 година

Почитувани посетители, Ве информираме дека е објавен Годишниот извештај за активностите на Бирото за јавни набавки во остварувањето и функционирањето на системот на јавните набавки во 2020 година. Истиот може да го прегледате во делот Публикации – Годишни извештаи.