Уредба за престанување на важењето на Уредбата за услугите кои се предмет на договорите за јавни набавки на услуги

Уредба за престанување на важењето на Уредбата за услугите кои се предмет на договорите за јавни набавки на услуги

(“Службен весник на Република Северна Македонија” бр.86/19)

Одлука за престанување на важењето на тарифникот за висината на надоместоците за поднесено барање за добивање согласност и за дадено стручно мислење

Одлука за престанување на важењето на тарифникот за висината на надоместоците за поднесено барање за добивање согласност и за дадено стручно мислење

Правилник за престанување на важењето на правилникот за формата и содржината на стандардните тендерски документации и стандардните технички спецификации

Правилник за престанување на важењето на правилникот за формата и содржината на стандардните тендерски документации и стандардните технички спецификации и начинот на нивното користење од страна на договорните органи

Интерни упатства за едукацијата за јавни набавки

Измена на Интерно упатство за подготвување и спроведување на едукацијата за јавни набавки од страна на Бирото за јавни набавки-19.02.2015

Измена на Интерно упатство за подготвување и спроведување на едукацијата за јавни набавки од страна на Бирото за јавни набавки-07.10.2015

Измена на Интерно упатство за начинот на организирање и спроведување на испитот за учесниците на едукацијата за јавните набавки

Интерно упатство за предавање на содржините пропишани со Програмата за едукација за јавни набавки од страна на обучувачите

Интерно упатство за подготвување и спроведување на едукацијата

Интерно упатство за начинот на организирање и спроведување на испитот

Измена на Интерното упатство за начинот на организирање и спроведување на испитот

Интерно упатство за работењето на членовите на комисијата

Измена на Интерното упатство за начинот на организирање и спроведување на испитот за учесниците на едукацијата за јавните набавки

 Измена на Интерно упатство за подготвување и спроведување на едукацијата за јавни набавки од страна на Бирото за јавни набавки

Правилник за формата и содржината на образецот на извештајот од спроведената постапка

Во прилог е даден правилникот за формата и содржината на образецот на извештајот од спроведената постапка. Образецот за извештајот и упатството за пополнување на истиот е даден тука

Правилник за извештајот од спроведената постапка (.doc)

Правилник за изменување на правилникотза формата и содржината на образецот на извештајот од спроведената постапка

Правилник за изменување на правилникот за формата и содржината на образецот на извештајот од спроведената постапка

Образци

Правилник за изменување на правилникот за формата и содржината на образецот на извештајот од спроведената постапка.

Правилник за изменување на правилникот за формата и содржината на образецот на извештајот од спроведената постапка.

Правилник за формата и содржината на образецот на огласот за воспоставување квалификациски систем

Правилник за формата и содржината на образецот на огласот за воспоставување квалификациски систем

Правилник за формата и содржината на известувањето на кандидатите односно понудувачите за одлуките во врска со извршената претквалификација

Правилник за формата и содржината на известувањето на кандидатите односно понудувачите за одлуките во врска со извршената претквалификација

Извештај од спроведена постапка

Конкурентен дијалог

Izvestaj_Konkurenten dijalog.doc Prilog_Dz.doc Prilog_E.doc Prilog_I.doc Prilog_J.doc Prilog_L.doc Prilog_V1.doc Prilog_V2.doc Prilog_V3.doc Prilog_Z.doc Prilog_Zh.doc

Ограничена постапка

Izvestaj_Ogranicena postapka.doc Prilog_B1.doc Prilog_B2.doc Prilog_Dz.doc Prilog_E.doc Prilog_I.doc Prilog_J.doc Prilog_L.doc Prilog_Z.doc Prilog_Zh.doc

Отворена постапка

Izvestaj_Otvorena postapka Prilog_A.doc Prilog_Dz.doc Prilog_E.doc Prilog_I.doc Prilog_J.doc Prilog_L.doc Prilog_Z.doc Prilog_Zh.doc

Постапка со барање за прибирање на понуди со објавување на оглас

Izvestaj_Baranje Prilog_Dz.doc Prilog_E.doc Prilog_Gj.doc Prilog_I.doc Prilog_J.doc Prilog_L.docPrilog_Z.doc Prilog_Zh.doc

Постапка со преговарање без предходно објавување на оглас

Izvestaj_Pregovaranje bez objavuvanje Prilog_D.doc Prilog_I.doc Prilog_J.doc Prilog_K.doc Prilog_L.doc

Постапка со преговарање со претходно објавување на оглас

Izvestaj_Pregovaranje so objavuvanje Prilog_G1.doc Prilog_G2.doc Prilog_I.doc Prilog_J.doc Prilog_K.doc Prilog_L.doc