Правилник за формата и содржината на известувањето за неодлучување по поднесена жалба

Правилник за формата и содржината на известувањето за неодлучување по поднесена жалба

Правилник за престанување на важењето на правилникот за формата и содржината на известувањето за неодлучување по поднесена жалба

Правилник за постапката на отворањето на понудите и образецот за водење на записник за отворањето на понудите

Правилник за постапката на отворањето на понудите и образецот за водење на записник за отворањето на понудите

Образец на записник од отварање на понудите (.doc)

Уредба за видовите на активности на градење кои се предмет на договорите за јавни набавки на работи

Уредба за видовите на активности на градење кои се предмет на договорите за јавни набавки на работи