Индикативен список на договорни органи

Одлука за утврдување на индикативен список на договорни органи

Одлука за Изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на индикативниот список на договорни органи

Правилник за формата и содржината на огласот, известувањето за поништување на постапката и образецот евиденцијата на постапките со барање за прибирање на понуди

Правилник за формата и содржината на огласот, известувањето за поништување на постапката и образецот евиденцијата