Индикативен список на договорни органи

Одлука за утврдување на индикативен список на договорни органи

Одлука за Изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на индикативниот список на договорни органи

Правилник за содржината на тендерската документација

Правилник за содржината на тендерската документацијаПравилник за дополнување на правилникот за содржината на тендерската документација

Правилник за формата и содржината на огласот, известувањето за поништување на постапката и образецот евиденцијата на постапките со барање за прибирање на понуди

Правилник за формата и содржината на огласот, известувањето за поништување на постапката и образецот евиденцијата