Правилник за програмата за едукација, планирањето, начинот на спроведување на едукацијата и испитот, начинот на издавање и продолжување на важноста на потврдата за положен испит за лице за јавни набавки

Правилник за програмата за едукација, планирањето, начинот на спроведување на едукацијата и испитот, начинот на издавање и продолжување на важноста на потврдата за положен испит за лице за јавни набавки

(“Службен весник на Република Северна Македонија” бр.64/19)

Правилник за изменување на правилникот за програмата за едукација, планирањето, начинот на спроведување на едукацијата и испитот, начинот на издавање и продолжување на важноста на потврдата за положен испит за лице за јавни набавки

(“Службен весник на Република Северна Македонија” бр.221/23)

Пречистен текст – Интерно упатство за подготовка и спроведување на едукација за јавни набаваки

Интерно упатство за подготовка и спроведување на едукација за јавни набаваки

Измена на интерно упатство за подготовка и спроведување на едукација за јавни набаваки

Измена на интерно упатство за подготовка и спроведување на едукација за јавни набаваки

Интерно упатство за подготовка и спроведување на обука за обучувачи за јавни набавки

Правилник за видовите набавки и начинот на вршење набавки од мала вредност преку електронскиот пазар за набавки од мала вредност

Правилник за видовите набавки и начинот на вршење набавки од мала вредност преку електронскиот пазар за набавки од мала вредност на електронскиот систем за јавни набавки

(“Службен весник на Република Северна Македонија” бр.228/22)

Правилник за видовите на градежни активности кои се предмет на договорите за јавни набавки на работи

Правилник за видовите на градежни активности кои се предмет на договорите за јавни набавки на работи

(“Службен весник на Република Северна Македонија” бр.250/19)

Правилник за начинот на пополнување, како и формата и содржината на образецот на извештајот од спроведената постапка

Правилник за начинот на пополнување, како и формата и содржината на образецот на извештајот од спроведената постапка

(“Службен весник на Република Северна Македонија” бр.225/19)

Извештај од спроведена постапка

Read more

Правилник за формата и содржината на записникот од отворањето на понудите

Правилник за формата и содржината на записникот од отворањето на понудите

(“Службен весник на Република Северна Македонија” бр.225/19)

Записник од отворање на понуди

Read more

Правилник за начинот на исправка на аритметичка грешка во фазата на евалауација на понудите

Правилник за начинот на исправка на аритметичка грешка во фазата на евалауација на понудите

(“Службен весник на Република Северна Македонија” бр.225/19)

Правилник за начинот на водење евиденција на постапките за јавни набавки, како и содржината на евидентната книга

Правилник за начинот на водење евиденција на постапките за јавни набавки, како и содржината на евидентната книга

(“Службен весник на Република Северна Македонија” бр.64/19)