Правилник за видовите на градежни активности кои се предмет на договорите за јавни набавки на работи

Правилник за видовите на градежни активности кои се предмет на договорите за јавни набавки на работи

(“Службен весник на Република Северна Македонија” бр.250/19)

Правилник за начинот на пополнување, како и формата и содржината на образецот на извештајот од спроведената постапка

Правилник за начинот на пополнување, како и формата и содржината на образецот на извештајот од спроведената постапка

(“Службен весник на Република Северна Македонија” бр.225/19)

Извештај од спроведена постапка

Read moreПравилник за начинот на пополнување, како и формата и содржината на образецот на извештајот од спроведената постапка

Правилник за формата и содржината на записникот од отворањето на понудите

Правилник за формата и содржината на записникот од отворањето на понудите

(“Службен весник на Република Северна Македонија” бр.225/19)

Записник од отворање на понуди

Read moreПравилник за формата и содржината на записникот од отворањето на понудите

Правилник за начинот на исправка на аритметичка грешка во фазата на евалауација на понудите

Правилник за начинот на исправка на аритметичка грешка во фазата на евалауација на понудите

(“Службен весник на Република Северна Македонија” бр.225/19)

Правилник за начинот на водење евиденција на постапките за јавни набавки, како и содржината на евидентната книга

Правилник за начинот на водење евиденција на постапките за јавни набавки, како и содржината на евидентната книга

(“Службен весник на Република Северна Македонија” бр.64/19)

Правилник за формата, содржината како и начинот на изготвување на годишниот план за јавни набавки

Правилник за формата, содржината како и начинот на изготвување на годишниот план за јавни набавки

Годишен план за јавни набавки

(“Службен весник на Република Северна Македонија” бр.64/19)

Правилник за начинот на користење на Електронскиот систем за јавни набавки

Правилник за начинот на користење на Електронскиот систем за јавни набавки

(“Службен весник на Република Северна Македонија” бр.64/19)

Правилник за изменување на правилникот за начинот на користење на електронскиот систем за јавни набавки

(“Службен весник на Република Северна Македонија” бр.271/19)