Правилник за формата, содржината како и начинот на изготвување на годишниот план за јавни набавки

Правилник за формата, содржината како и начинот на изготвување на годишниот план за јавни набавки

Годишен план за јавни набавки

(“Службен весник на Република Северна Македонија” бр.64/19)

Правилник за начинот на користење на Електронскиот систем за јавни набавки

Правилник за начинот на користење на Електронскиот систем за јавни набавки

(“Службен весник на Република Северна Македонија” бр.64/19)

Правилник за изменување на правилникот за начинот на користење на електронскиот систем за јавни набавки

(“Службен весник на Република Северна Македонија” бр.271/19)

Тарифник за висината на надоместоците за користење на Електронскиот систем за јавни набавки

Тарифник за висината на надоместоците за користење на Електронскиот систем за јавни набавки

(“Службен весник на Република Северна Македонија” бр.64/19)

Тарифник за висината на надоместоците за едукација за јавни набавки

Тарифник за висината на надоместоците за едукација за јавни набавки

(“Службен весник на Република Северна Македонија” бр.64/19)

Правилник за формата и содржината на барањето на мислење за спроведување на постапка со преговарање без објавување на оглас

Правилник за формата и содржината на барањето на мислење за спроведување на постапка со преговарање без објавување на оглас

Барање на мислење за спроведување на постапка со преговарање без објавување на оглас

(“Службен весник на Република Северна Македонија” бр.64/19)

Правилник за начинот на избор на постапките за јавни набавки кои ќе бидат предмет на управна контрола, како и за начинот на вршење управна контрола

Правилник за начинот на избор на постапките за јавни набавки кои ќе бидат предмет на управна контрола, како и за начинот на вршење управна контрола

(“Службен весник на Република Северна Македонија” бр.64/19)

Правилник за содржината на записникот од извршената управна контрола

Правилник за содржината на записникот од извршената управна контрола

(“Службен весник на Република Северна Македонија” бр.64/19)

Правилник за видовите на посебни услуги кои се предмет на договорите за јавни набавки на услуги

Правилник за видовите на посебни услуги кои се предмет на договорите за јавни набавки на услуги

Видови на посебни услуги кои се предмет на договорите за јавни набавки на услуги

(“Службен весник на Република Северна Македонија” бр.64/19)

Упатство за примена на мерките за енергетска ефикасност и заштеда на енергија при спроведување на јавните набавки

Упатство за примена на мерките за енергетска ефикасност и заштеда на енергија при спроведување на јавните набавки