Тарифник за висината на надоместоците за користење на Електронскиот систем за јавни набавки

Тарифник за висината на надоместоците за користење на Електронскиот систем за јавни набавки

(“Службен весник на Република Северна Македонија” бр.64/19)

Тарифник за висината на надоместоците за едукација за јавни набавки

Тарифник за висината на надоместоците за едукација за јавни набавки

(“Службен весник на Република Северна Македонија” бр.64/19)

Правилник за програмата за едукација, планирањето, начинот на спроведување на едукацијата и испитот, начинот на издавање и продолжување на важноста на потврдата за положен испит за лице за јавни набавки

Правилник за програмата за едукација, планирањето, начинот на спроведување на едукацијата и испитот, начинот на издавање и продолжување на важноста на потврдата за положен испит за лице за јавни набавки

(“Службен весник на Република Северна Македонија” бр.64/19)

Интерно упатство за подготовка и спроведување на едукација за јавни набаваки

Интерно упатство за подготовка и спроведување на обука за обучувачи за јавни набавки

Правилник за формата и содржината на барањето на мислење за спроведување на постапка со преговарање без објавување на оглас

Правилник за формата и содржината на барањето на мислење за спроведување на постапка со преговарање без објавување на оглас

Барање на мислење за спроведување на постапка со преговарање без објавување на оглас

(“Службен весник на Република Северна Македонија” бр.64/19)

Правилник за начинот на избор на постапките за јавни набавки кои ќе бидат предмет на управна контрола, како и за начинот на вршење управна контрола

Правилник за начинот на избор на постапките за јавни набавки кои ќе бидат предмет на управна контрола, како и за начинот на вршење управна контрола

(“Службен весник на Република Северна Македонија” бр.64/19)

Правилник за содржината на записникот од извршената управна контрола

Правилник за содржината на записникот од извршената управна контрола

(“Службен весник на Република Северна Македонија” бр.64/19)

Правилник за видовите на посебни услуги кои се предмет на договорите за јавни набавки на услуги

Правилник за видовите на посебни услуги кои се предмет на договорите за јавни набавки на услуги

Видови на посебни услуги кои се предмет на договорите за јавни набавки на услуги

(“Службен весник на Република Северна Македонија” бр.64/19)

Упатство за примена на мерките за енергетска ефикасност и заштеда на енергија при спроведување на јавните набавки

Упатство за примена на мерките за енергетска ефикасност и заштеда на енергија при спроведување на јавните набавки