Прирачник за критериумите избор на економски најповолна понуда (ЕНП) во согласност со националното законодавство на Република Северна Македонија и добрите европски практики

Прирачник за критериумите избор на економски најповолна понуда (ЕНП)  во согласност со националното законодавство на Република Северна Македонија и добрите европски практики

БЕЛЕШКА за алатки за постапување против незаконски договарања во јавните набавки и упатства за примена на причините за исклучување

БЕЛЕШКА за алатки за постапување против незаконски договарања во јавните набавки и упатства за примена на причините за исклучување