Нова брошура за критериумите за доделување на договор, евалуација на понудите и посебни начини за доделување на договори

Нова брошура за критериумите за доделување на договор, евалуација на понудите и посебни начини за доделување на договори