Прирачник за најчести грешки при спроведувањето на постапките за доделување на договор за јавна набавка

Прирачник за најчести грешки при спроведувањето на постапките за доделување на договор за јавна набавка

Прирачник за евалуација на понудите – регулатива и искуства во ЕУ и Република Македонија

Прирачник за евалуација на понудите базиран на регулативата и искуствата во земјите членки на ЕУ и во Република Македонија. Прирачникот го изработија Бирото за јавни набавки и СИГМА (заедничка иницијатива на ЕУ и OECD, која во најголем дел е финансирана од ЕУ)

 

Преземи