Нови документи за утврдување на лична состојба

Централниот регистар започна со издавање на нови пет документи за утврдување на личната состојба на економските оператори согласно со последните измени и дополнувања на ЗЈН. Примери на новите документи може да се видат подолу.

Прекршочна санкција забрана за вршење на професија дејност или должност

Привремена забрана за вршење одделна дејност

Споредна казна привремена забрана за вршење одделна дејност

Споредна казна трајна забрана за вршење на одделна дејност

Споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик доделување на договори за ЈН и ПП