Закон за јавните набавки (пречистен текст – работна верзија)

Оваа работна верзија на пречистениот текст на Законот за јавните набавки ги опфаќа: Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2007), Законот за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/2008), Законот за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 97/2010), Законот за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/2011), Законот за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 185/2011), Законот за изменување на Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/2013), Законот за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 148/2013), Законот за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2014) и Законот за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2014).

Ова е работна неофицијална верзија на пречистен текст на Законот за јавните набавки која ја изготви Бирото за јавни набавки со цел да ја олесни примената на законот.
Закон за јавните набавки (пречистен текст – работна верзија)

Исправка на законот за изменување и дополнување на законот за јавни набавки

Службен весник на Република Македонија бр. 160 од 20.11.2013 година
Исправка на законот за изменување и дополнување на законот за јавни набавки