Authorized staff for e-guarantees (macedonian)

Тука можете да ја преземете листата на овластени потписници на договорни органи во Република Македонија.

Истата можете да ја користите при активација на електронски банкарски гаранции согласно упатството за користење на е-банкарски гаранции во постапките за јавни набавки кои што се водат по електронски пат.

ЛИСТА НА ОДГОВОРНИ ЛИЦА НА ДОГОВОРНИТЕ ОРГАНИ


Техничко упатство за начин на издавање, поднесување, проверка, активирање и ослободување на банкарска гаранција на понуда во електронска форма.

Техничко упатство