Во изработка се нови прашања, во согласност со последните измени на законот.