Promotion of the Electronic System for Public Procurement Athens – Greece, February 2009

Промоција на Електронскиот систем за јавни набавки Атина, февруари 2009