Eдноставен веб-базиран систем за користење, кој овозможува спроведување на јавните набавки во електронска форма во Република Македонија.

ЕСЈН овозможува електронско тргување помеѓу договорните органи (набавувачите) во Република Македонија и домашните и странски економски оператори (понудувачи).

Со користење на ЕСЈН се елиминира работата со хартиени документи и се обезбедува зголемена ефикасност и економичност во спроведувањето на постапките за доделување на договор за јавни набавки.

врска до системот …