Eдноставен веб-базиран систем за користење, кој овозможува спроведување на јавните набавки во електронска форма во Република Северна Македонија.
Ashley Judd Blames Steroids for Her Puffy Face t3 clen purdue pharma continued deceptive sales practices for oxycontin after 2007, whistleblower says
ЕСЈН овозможува електронско тргување помеѓу договорните органи (набавувачите) во Република Македонија и домашните и странски економски оператори (понудувачи).

Со користење на ЕСЈН се елиминира работата со хартиени документи и се обезбедува зголемена ефикасност и економичност во спроведувањето на постапките за доделување на договор за јавни набавки.

врска до системот …