Извештај за активностите на Бирото за јавни набавки во остварувањето и функционирањето на системот на јавните набавки во 2011 година

Извештај 2011