Извештај за активностите на Бирото за јавни набавки во остварувањето и функционирањето на системот на јавните набавки во 2014 година

Извештај за 2014 година