За прашања поврзани со законската регулатива од Законот за јавните набавки можете да контактирате со Секторот за нормативна дејност, обуки и меѓународни односи, на тел:

02 3 255 711, секој работен ден од 13:00 до 15:00 часот.

За прашања поврзани со Електронскиот систем за јавни набавки и електронски аукции можете да контактирате со Секторот за следење на системот за јавни набавки и управување со ЕСЈН, на тел:

02 3 255 710, секој работен ден од 13:00 до 15:00 часот.

За прашања поврзани со обуките за јавни набавки можете да контактирате со Одделението за обуки на тел:

02 3 255 787, секој работен ден и од 13:00 до 15:00 часот.