Државни институции

Влада на Република Македонија

Собрание на Република Македонија

Министерство за финансии на Република Македонија

Управа за јавни приходи

Државен завод за ревизија

Министерство за економија

Стопанска комора на Република Македонија

 

Меѓународни организации

Европска унија

Дирекција за внатрешен пазар на ЕУ

Светска банка

Канцеларија на Светска банка во Скопје

СИГМА

Светска трговска организација

OECD

UNCITRAL

TED

 

Јавни Набавки

Електронски систем за јавни набавки на Република Македонија

Агенција за јавни набавки на Словачка

Управа за јавни набавки на Полска

Government Procurement Service – Велика Британија

Управа за јавни набавки на Србија

Електронски јавни набавки – Ирска

Биро за јавни набавки на Летонија

Управа за јавни набавки на Литванија

Служба за јавни набавки на Турција

Федерална служба за јавни набавки на Австрија

Управа за системот на јавни набавки на Република Хрватска

Агенција за јавни набавки на Босна и Херцеговина