Листа од 21 документ

Информација   Линк
Стратешки план https://www.bjn.gov.mk/category/strateshki-dokumenti/
Буџет https://www.bjn.gov.mk/bu-et-na-b-n/
Усвоени извештаи за реализација на Буџетот https://www.bjn.gov.mk/bu-et-na-b-n/
Ревизорски извештаи
План за јавни набавки, со сите измени и дополнувања

https://www.bjn.gov.mk/godishen-plan/

http://www.bjn.gov.mk/oglasi/

http://www.bjn.gov.mk/izvestuva-a/

Правилник за внатрешна организација Правилник за внатрешна организација на Бирото за јавни набавки
Органограм за внатрешна организација Органограм за внатрешна организација
Правилник за систематизација на работните места Правилник за систематизација на работните места во Бирото за јавни набавки
Список на лица вработени во институцијата со позиција, службен е-маил и службен телефон http://www.bjn.gov.mk/za-nas/
Консолидирани текстови од закони и подзаконски акти

https://www.bjn.gov.mk/category/zakon-za-avni-nabavki/

https://www.bjn.gov.mk/category/podzakonski-akti/

https://www.bjn.gov.mk/category/propisi-na-eu/

Обрасци што се користат при доставување на поднесоци до Бирото за јавни набавки

Годишен план за јавни набавки

Барање на мислење за спроведување на постапка со преговарање без објавување на оглас

Тарифници за надоместоци за издавање на реални акти

Тарифник за висината на надоместоците за користење на Електронскиот систем за јавни набавки

Тарифник за висината на надоместоците за едукација за јавни набавки

Листа на информации од јавен карактер: Листа на информации со кои располага Бирото за јавни набавки
Контакт од лице задолжено за информации од јавен карактер

м-р Драгана Тасевска

Помлад соработник

е-пошта: dragana.nikoloska@bjn.gov.mk

тел: 02/3255-707

Виолета Душкоска

Раководител на Одделение

е-пошта: violeta.duskoska@bjn.gov.mk

Правилник за заштитено внатрешно пријавување Правилник за заштитено внатрешно пријавување во институциите во јавниот сектор
Контакт од лице овластено за заштитено внатрешно пријавување

м-р Горан Давидовски

Помошник раководител на сектор

е-пошта: goran.davidovski@bjn.gov.mk

тел: 02/3255-693

Име и презиме на офицерот за заштита на лични податоци, позиција во институцијата, службен е-маил и службен телефон

м-р Билјана Ристески

Помлад соработник

е-пошта: biljana.risteski@bjn.gov.mk

тел: 02/3255-716

Контакт телефон и е-маил на Бирото за генерални прашања

023-255-689

info@bjn.gov.mk

Листа на активни регистри https://education.bjn.gov.mk/education.bjn.gov.mk/Registar
Биографии од министерот и директорот на органот на државна управа

https://www.bjn.gov.mk/ministier.nspx

https://www.bjn.gov.mk/diriektor.nspx

Најава на месечни настани – on line календар

http://www.bjn.gov.mk/novosti.nspx

https://www.bjn.gov.mk/plan_za_iedukatsija.nspx