Ажуриран прирачник за општи и технички препораки за користење на ЕСЈН

Почитувани посетители, Ве известуваме дека Бирото за јавни набавки, Секторот за следење на системот за јавни набавки, управување со ЕСЈН и развој на електронски алатки го ажурираше прирачникот ОПШТИ И ТЕХНИЧКИ ПРЕПОРАКИ ПРИ КОРИСТЕЊЕ НА ЕСЈН ЗА ДОГОВОРНИ ОРГАНИ И ЕКОНОМСКИ ОПЕРАТОРИ. Прирачникот можете да го преземете на следниот линк.