Бирото продолжува со ажурирање на прирачниците

Почитувани посетители, една од главните активности за подобрување на праксата и знаењето за јавни набавки кај сите заинтересирани субјекти е континуираната едукација и креирањето корисни алакти кои ќе ви помогнат полесно да се снаоѓате со различните аспекти од постапките за јавни набавки. Со таа цел, Бирото продолжи да ги ажурира објавените прирачници и брошури. Неодамна ги објавивме најновите верзии на Прирачниците за начинот на користење на ЕСЈН за договорни органи и за економски оператори. Истите можете да ги симнете тука. Напорите за ажурирање на брошурите и прирачниците продолжуваат и понатаму и наскоро ќе објавиме нови брошури за повеќе аспекти од оваа проблематика.