Бирото продолжува со ажурирање на прирачниците

Почитувани посетители, во делот Публикации – Прирачници за јавни набавки е објавен нов прирачник за користење на ЕСЈН за Договорни органи.