Информација за зголемување на фискална транспарентност поврзана со кризата COVID-19!

Извадок од Нацрт – записникот од Педесет и седмата седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 26.05.2020 година.

Извадок од Заклучокот на Владата на РСМ