Интерен оглас 01/2022

Интерен оглас бр. 01/2022 за унапредување на административен службеник – Виш соработник за плаќања на достасани обврски и наплата на побарувања, Одделение за финансиски прашања-1 извршител

Интерен оглас бр. 01/2022 за унапредување на административен службеник во Биро за јавни набавки

Пријава за унапредување на административниот службеник по интерен оглас бр.01/2022