Интерен оглас за унапредување на шест адмиистративни службеници

Бирото за јавни набавки објавува интерен оглас за унапредување на 6 (шест) административни службеници за следните работни места:

  • Советник за изготвување на програма за едукација, во Одделение за обуки
  • Советник за анализа на податоци, во Одделение за анализа на системот за јавни набавки
  • Советник за унапредување и развој на електронскиот систем за јавни набавки
  • Советник за поддршка на информатичко-компјутерска техника,во Одделение за управување со ЕСЈН и грижа за корисници
  • Помлад соработник за пресметка на плата
  • Самостоен референт за водење на месечна евиденција

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 01/2019

Датум на публикување 12.12.2019 година.

Краен рок на аплицирање 16.12.2019 година.