Извештај за реализација на годишниот план за едукација во 2016 година

Како и секоја година, и овој пат Бирото изготви Извештај за реализацијата на годишниот план за едукација во минатата година. Извештајот има сеопфатни податоци за реализираните обуки за сертификација и ресертификација на службениците за јавни набавки, како и за спроведената ресертификација на обучувачите. Извештајот можете да го видите тука.