Известување за постапување во врска со одлуки на владата на РСМ за „замрзнување“ на цени на одредени производи

Владата на Република Северна Македонија донесе Одлуки за определување највисоки цени за одделни производи во трговијата на мало и обврска на трговците да прибавуваат и продаваат определени видови и количества на одделни стоки на потрошувачите според определен редослед.

Со одлуките се определуваат највисоките цени во трговијата на мало на одредени производи и се определува обврска на трговците, кои претставуваат правни и физички лица, кои се регистрирани за вршење на трговска дејност во соодветен регистар согласно со закон, како и трговците кои претставуваат правни и физички лица регистрирани за вршење производство.

Согласно горенаведеното, Бирото за јавни набавки, доставува известување до договорните органи, за тоа како да постапуваат согласно новодонесените одлуки од надлежните органи, а во врска со веќе склучените договори за јавни набавки, но и со договорите кои што се планираат да се склучат во периодот што следи.

Известување