Мислење Дирекција за заштита на лични податоци

Бирото за јавни набавки писмено се обрати до Дирекцијата за заштита на личните податоци со цел да ги информира економските оператори и договорните органи кои податоци се сметаат за лични податоци и на кој начин да се заштитат личните податоци на вработените/ангажирани лица доколку истите се бараат за утврдување на нивната способност или како критериум за евалауција на понудите.

Мислење на Дирекцијата за заштита на личните податоци.