Мислење на Комисија за заштита на конкуренција

Мислење на Комисијата за заштита на конкуренција бр. 03-155/6 од 22.10.2019 година во врска со претставка поднесена од страна на ЕКО КЛУБ ДООЕЛ во однос на уловот за докажување на способност „економскиот оператор да поседува дозвола за оператор за инсталација за грење или согорување на медицински отпад“.

Комисијата за заштита на конкуренција бр. 03-155/6 од 22.10.2019 година