Нова брошура за критериумите за доделување на договор, евалуација на понудите и доделување на договорот

Почитувани посетители, Бирото изготви нова Брошура за тендерска документација, критериуми за утврдување на способност, посебни начини за доделување на договори. Истата можете да ја преземете тука.