НОВО! Бирото за јавни набавки продолжува со ажурирање на прирачниците

Почитувани посетители, во делот Публикации – Прирачници за јавни набавки е објавен и новиот прирачник за користење на ЕСЈН за Економски оператори.