Објавен блог за концептот на Црвени знаменца и можностите на ЕСЈН на веб-страната на Светска Банка

Светска банка дава голема поддршка на развојот на системот на јавните набавки во целост, како и развојот на Црвените знаменца на ЕСЈН. На нивната веб-страна објавен е блог со наслов: Транспарентни и фер јавни набавки: Искуството на Северна Македонија. До Блогот може да пристапите на следниот линк