Објавен е Прирачник за измена на договорите

Бирото во соработка со својот Твининг партнер од Хрватска, изработи Прирачник за измена на договори и зголемување на цени во договори за јавни набавки во согласност со националното законодавство на Република Северна Македонија и европските најдобри пактики кој може да го преземете од нашата веб страница во делот Публикации/Прирачници за јавни набавки.