Објавен Годишниот извештај за едукација за 2017 година

Бирото за јавни набавки го изготви Годишниот извештај за реализација на планот за едукација за 2017 година. Во него се содржани сите податоци за одржаните обуки во 2017 година, нивниот број, бројот на учесници кои се стекнале со сертификати за лица за јавни набавки, како и детална анализа на задоволството на учесниците и план и програма за 2018 година. Истиот можете да го погледнете овде.