Објавена Брошура – Услови за утврдување на способност

Почитувани посетители, во делот Публикации – Прирачници за јавни набавки е објавена нова Брошура – Услови за утврдување на способност